Ysbrydoli i Weithio

Inspire 2 work

Mae Ysbrydoli i Weithio yn broject newydd cyffrous i bobl ifanc yng Nghaerdydd, wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae Ysbrydoli i Weithio yn wasanaeth gwirfoddol sy’n helpu pobl ifanc sy’n byw mewn codau post y tu allan i ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf y mae angen cymorth ychwanegol arnynt i ddod o hyd i waith, symud i hyfforddiant neu addysg bellach.

Mae Mentoriaid Ieuenctid profiadol yn arbenigo mewn helpu unigolion gyda’u cyflogaeth a’u gyrfaoedd.  Mae cyllid hefyd ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i wella sgiliau a rhoi’r cyfle gorau i bobl ifanc ddod o hyd i gyflogaeth.

Ar gyfer pwy mae’r project?

 • Pobl ifanc 16-24 oed
 • Pobl sy’n byw mewn Cod Post y tu allan i ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf
 • Pobl nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant

Sut gall y project helpu?

Gall ein tîm o Fentoriaid Ieuenctid gynnig cymorth a chyngor arbenigol ar:

 • Ysgrifennu CV
 • Technegau Cyfweld
 • Adeiladu Hyder, Ysgogi a Hunan-barch
 • Ceisiadau Swydd a chwilio am waith
 • Lleoliadau Gwaith a Chyfleoedd Gwirfoddoli

Hyfforddiant

Gall y project dalu am amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Trwydded Awdurdod y Diwydiant Diogelwch
 • Cerdyn CSCS (Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu)
 • PTS (Diogelwch Personol ar y Rheilffyrdd)
 • Cynorthwy-ydd Addysgu
 • Gofal Plant
 • Hyfforddiant fforc godi / HGV / LGV gyda Thrwydded

Cymorth Ariannol

Gallai fod cyllid ar gael i helpu gyda’r canlynol hefyd:

 • Costau Gofal Plant (ar gyfer cyfweliadau a hyfforddiant)
 • Costau Teithio (ar gyfer cyfweliadau a hyfforddiant)
 • Dillad Cyfweliad
 • Offer Diogelwch Personol
 • Gwersi Gyrru

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadarnhau a ydych yn gymwys ar gyfer y project, cysylltwch â ni.

Ariannwyd y project hwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

European Social Fund

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol