Ein polisi cwcis

Ffeiliau yw cwcis a anfonir i’ch cyfrifiadur, neu ddyfais debyg arall, gan wefan. Yna, gall y wefan honno gael mynediad i’r ffeiliau hyn yn nes ymlaen. Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.

Rydyn ni’n defnyddio cwcis i gael gwybodaeth ddienw am sut y mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i helpu ni i wybod beth sy’n ddiddorol ac yn ddefnyddiol ar ein gwefan.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn ddiofyn. Fodd bynnag, os nad ydych yn fodlon â chwcis, efallai y gallwch newid gosodiadau’ch porwr i wrthod pob cwci neu roi gwybod i chi pan gaiff cwci ei anfon i’ch cyfrifiadur – yna, gallwch chi ddewis p’un ai i dderbyn y cwci ai peidio.

Nodwch na fyddwch, o bosib, yn gallu defnyddio rhai rhannau neu nodweddion ar ein gwefan os byddwch yn gwrthod ein cwcis neu’n atal cwcis yn y dyfodol.

Sut i reoli a dileu cwcis

Ni fydd Cyngor Caerdydd yn defnyddio cwcis i gasglu eich gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, os ydych am gyfyngu neu rwystro’r cwcis a osodir gan wefannau Cyngor Caerdydd, neu unrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn drwy osodiadau eich porwr. Dylai opsiwn Help eich porwr allu eich tywys drwy hyn.

Fel arall, efallai yr hoffech fynd i www.aboutcookies.org sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am sut i wneud hyn ar amrywiaeth o borwyr. Hefyd, fe welwch fanylion am sut i ddileu cwcis o’ch cyfrifiadur ynghyd â gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis. I gael gwybodaeth am sut i wneud hyn ar borwr eich ffôn symudol bydd angen i chi ddarllen llawlyfr eich ffôn.

Cofiwch y gall cyfyngu ar gwcis effeithio ar weithrediad gwefannau Cyngor Caerdydd.

Cwcis a osodir gan wefannau Trydydd Parti

I gefnogi ein gwefannau, rydym weithiau’n mewnosod ffotograffau a fideos o wefannau fel YouTube a Flickr. O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen sydd â chynnwys sydd wedi’i fewnosod o, er enghraifft, YouTube neu Flickr, mae’n bosibl y cewch gwcis o’r gwefannau hyn. Nid yw Cyngor Caerdydd yn rheoli lledaeniad y cwcis hyn. Dylech edrych ar wefan y trydydd parti perthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

Noder: Os byddwch yn dewis peidio â gwrthod cwcis rydych yn cytuno y gallwn ni eu defnyddio ar ein gwefannau.

Google Analytics

Mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth analytig a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o’r Rhaglen Newyddion ac i lunio adroddiadau i ni ar weithgarwch y Rhaglen Newyddion.

Mae Google yn storio’r wybodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd parti o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata a gedwir gan Google. Drwy ddefnyddio’r Rhaglen Newyddion, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dulliau ac at y dibenion a nodir uchod.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn

Facebook Pixel

Mae’r wefan hon yn defnyddio Facebook Pixel i dracio ymweliadau â’r wefan drwy hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol.

About the Pixel cookie
Gwybodaeth Ofynnol Disgrifiad
Nodwch math y cwci, er enghraifft cwci Google Analytics Facebook Pixel (a elwir hefyd yn Facebook Retargeting Pixel).
Beth yw enw’r cwci, er enghraifft -ga _fbp
Beth yw diben y cwci? Targedu/Hysbysebu
Beth yw hyd a dyddiad dod i ben y cwci? Cwci Parhaus
Pa ddata mae’r cwci’n ei ddal neu’n ei brosesu? (Dylech gynnwys unrhyw ddolen a all fod gan y cwci at wybodaeth arall a gedwir am ddefnyddwyr, fel enwau defnyddwyr) Mae’r cod yn nodi ymwelwyr dienw ar y safle ac yn cyfateb y data gyda’r data sydd ar gael ar bob defnyddiwr ar Facebook. Nid yw Facebook yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol am yr unigolion y maent yn ei chasglu drwy’r picsel.

Darllenwch bolisi data Facebook.

Gallwch addasu sut mae hysbysebion yn cael eu targedu atoch yn seiliedig ar eich gweithgarwch ar neu oddi ar Facebook gan ddefnyddio Gosodiadau Facebook.

A yw’r cwci’n gwbl angenrheidiol (hanfodol) neu’n anhanfodol? Anhanfodol
A yw’r cwci’n un parti cyntaf neu Anhanfodol drydydd parti? Os yw’n un trydydd parti rhowch enw’r darparwr trydydd parti hefyd. Cwci Trydydd Parti a ddarperir gan Facebook
A yw’r cwci’n gwci sesiwn (sy’n dod i ben ar ddiwedd sesiwn y porwr) neu’n gwci parhaus (wedi’i storio ar ddyfais defnyddiwr rhwng sesiynau)? Cwci Parhaus

Twitter Pixel

Mae’r wefan hon yn defnyddio Twitter Pixel i dracio ymweliadau â’r wefan drwy hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol.

About the Pixel cookie
Gwybodaeth Ofynnol Disgrifiad
Nodwch math y cwci, er enghraifft cwci Google Analytics Twitter Conversion Tracker
Beth yw enw’r cwci, er enghraifft -ga uwt.js
Beth yw diben y cwci? Twitter sy’n gosod y Cwci hwn. Mae’n galluogi hysbysebwyr i ddysgu sut mae defnyddwyr wedi rhyngweithio â hysbysebion a gyflwynir iddynt ar Twitter. Mae hefyd yn galluogi hysbysebwyr i adnabod defnyddwyr sydd wedi defnyddio eu dyfais symudol i weld hysbysebion ar Twitter ac ymweld â’n gwefan ar gyfrifiadur bwrdd gwaith yn ddiweddarach. Mae’n targedu Trydariadau a Chyfrifon a Hyrwyddir i ddefnyddwyr sydd eisoes wedi dangos diddordeb yn ein brand drwy ymweld â’n gwefan.
Beth yw hyd a dyddiad dod i ben y cwci? Cwci Parhaus – 2 flynedd
Pa ddata mae’r cwci’n ei ddal neu’n ei brosesu? (Dylech gynnwys unrhyw ddolen a all fod gan y cwci at wybodaeth arall a gedwir am ddefnyddwyr, fel enwau defnyddwyr) Data cynulleidfaoedd er mwyn gallu addasu ac ailfarchnata.

Mae gwybodaeth lawn, gan gynnwys manylion am optio allan, ar gael drwy ddilyn y ddolen ganlynol.

A yw’r cwci’n gwbl angenrheidiol (hanfodol) neu’n anhanfodol? Anhanfodol
A yw’r cwci’n un parti cyntaf neu Anhanfodol drydydd parti? Os yw’n un trydydd parti rhowch enw’r darparwr trydydd parti hefyd. Cwci Trydydd Parti a ddarperir gan Twitter
A yw’r cwci’n gwci sesiwn (sy’n dod i ben ar ddiwedd sesiwn y porwr) neu’n gwci parhaus (wedi’i storio ar ddyfais defnyddiwr rhwng sesiynau)? Cwci Parhaus – 2 flynedd

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol