Partneriaid

Ein sefydliadau partner

Rydyn ni’n gweithio gyda nifer o sefydliadau i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i chi.

Os na allwn ni eich helpu gall rhai o’n partneriaid gynnig cyngor arbenigol yn amodol ar gymhwysedd. Mae manylion am y rhain a’u manylion cyswllt wedi’u nodi isod.

Mae Cymunedau am Waith yn wasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac sydd angen help ychwanegol i gael gwaith. Experienced Employment Advisers and Youth/Adult Mentors specialise in helping individuals with their specific needs. Mae Cynghorwyr Cyflogaeth a Mentoriaid Ieuenctid/Oedolion profiadol yn arbenigo yn y gwaith o helpu unigolion gyda’u hanghenion penodol.

029 2087 1071
CAW@caerdydd.gov.uk

Mae gweithwyr Ieuenctid cymwys a phroffesiynol yn cynnig cymorth i ysbrydoli, arwain a mentora pobl ifanc i gyflawni eu nodau i fanteisio ar gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

029 2087 2709
CyfeiriadAY@caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw mewn ardal nad yw’n ardal Cymunedau yn Gyntaf sydd angen help ychwanegol i gael gwaith. Mae Cynghorwyr Oedolion profiadol yn arbenigo yn y gwaith o helpu unigolion gyda’u hanghenion penodol.

029 2087 1071
TaithatWaith@caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw mewn ardal nad yw’n ardal Cymunedau yn Gyntaf ac sydd angen help ychwanegol i gael gwaith. Mae Cynghorwyr Ieuenctid profiadol yn arbenigo yn y gwaith o helpu unigolion gyda’u hanghenion penodol.

029 2087 1071
CyfeiriadAY@caerdydd.gov.uk

Nod project PaCE ydy helpu i wella gallu’r rhieni sy’n methu â manteisio ar gyfleoedd i gael hyfforddiant neu waith oherwydd diffyg gofal plant.

07733 307216/ 07824 622764
PACE.CARDIFF@DWP.GSI.GOV.UK

Rhaglen ar gyfer unigolion du, Asiaidd a lleiafrifol ethnig yw hon, yn ogystal â mudwyr Ewropeaidd, sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir. Ei nod yw eich helpu i fynd yn ôl i fyd gwaith ac aros yma.

029 2022 1936
Kirsty.williams@sova.org.uk / Paige.Harvey@sova.org.uk

Rydyn ni’n cynnig cyngor arbenigol, cymorth ymarferol ac yn ymgyrchu ar ran rhieni sengl.

029 2047 1900
wales@gingerbread.org.uk

Rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid lleol i helpu i sicrhau cyflogaeth, addysg, tai a gofal iechyd i ffoaduriaid yng Nghaerdydd sydd â chaniatâd i aros.

029 2087 1071
Eshraga.bashir@caerdydd.gov.uk

Rydyn ni’n cynnig llety a chymorth i bobl sy’n agored i niwed i’w galluogi i fyw bywydau diogelach, hapusach a mwy annibynnol a dod yn rhan o’u cymunedau. Ydych chi’n gyn-droseddwr?

029 2066 8464
BOSS@thewallich.net

Rydyn ni’n cynnig llety a chymorth i bobl sy’n agored i niwed i’w galluogi i fyw bywydau diogelach, hapusach a mwy annibynnol a dod yn rhan o’u cymunedau. Ydych chi’n ddigartref ar hyn o bryd?

029 2066 7920
David.Bennett@thewallich.net

Mae’r gwasanaeth yn darparu ystod eang o wasanaethau i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, gan hybu eu hannibyniaeth, adferiad, iechyd a lles.

029 2045 3840
loisatkinson@gofal.org.uk

Cefnogi Sipsiwn a Theithwyr yng Nghaerdydd drwy gynnig cyngor, arweiniad, ymgyrchu, cymorth a thenantiaethau a sgiliau cyflogadwyedd. Cynnig cyfleoedd dysgu a hyfforddiant a chynnal ymgynghoriadau ac arolygon ar ran awdurdodau lleol.

029 2021 4411
Info@gtwales.org.uk

Cynnig hyfforddiant a chyngor un i un gan ein tîm o gynghorwyr profiadol

029 2043 4470
Realiseyourpotential@cadwyn.co.uk

Cynllun cyflogadwyedd i helpu tenantiaid sy’n wynebu problemau o ran diweithdra neu dlodi

029 2046 8495
jets@ccha.org.uk

Mae swyddi a rhaglenni hyfforddiant Tai Taf yn helpu Tenantiaid Taf ar eu taith i waith gan gyflwyno cyrsiau Hyfforddiant achrededig i helpu tenantiaid presennol TAF i ddod o hyd i waith addas.

0800 1216064 / 029 2025 9146
clare.dickinson@taffhousing.co.uk

Mae cynllun cymorth tenantiaeth United Welsh yn helpu pobl sy’n ei chael yn anodd sefydlu neu gynnal eu tenantiaeth a byw’n annibynnol.

together@unitedwelsh.com

Mae Cynhwysiant Gweithredol yn helpu i roi cyfle i sefydliadau lleol gynnig cymorth i bobl sy’n economaidd anweithgar ac wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir yn ôl i fyd gwaith. Gallai hyn fod trwy ystod o ymyriadau o ddatblygu sgiliau sy’n berthnasol i waith, darparu cymwysterau achrededig a lleoliadau profiad gwaith â thâl.

Gweld ein projectau presennol

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau am ddim i bobl ifanc 11 i 30 oed yn y DU oed nad ydynt mewn gwaith, addysg a hyfforddiant.

029 2043 1500
webinfowa@princes-trust.org.uk

Cefnogi pobl sydd mewn gwaith â chyflog sy’n bwriadu ennill cymwysterau pellach. Gall unrhyw berson sy’n byw yng Nghaerdydd gyda chymhwyster lefel 2 neu is ddefnyddio’r gwasanaeth. Mae mentoriaid yn arbenigo yn y gwaith o helpu unigolion gyda’u hanghenion.

Mae’r Project Dyfodol Disglair yn cynnig cefnogaeth ddwys ac unigryw ar gyflogaeth, ar sail 1:1, i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal rhwng 16-24 oed. O fewn y project, bydd Mentoriaid Cyflogaeth Ieuenctid yn cynnig cymorth ariannol, cyfleoedd hyfforddiant helaeth a gweithgareddau cymdeithasol i sicrhau bod y broses o bontio i gyflogaeth yn gynaliadwy.

Nod y Cynllun Dechrau Disglair yw rhoi cyfle i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal i gwblhau lleoliad gwaith 6 mis mewn diwydiant y mae ganddynt ddiddordeb ynddo fel gyrfa. Bydd pobl ifanc yn cael lwfans hyfforddiant a gweithiwr cymorth yn ystod y lleoliadau profiad gwaith. Mae hyn yn rhan o’r Project Dyfodol Disglair; felly bydd pob person ifanc sydd am fynd ar leoliad gwaith ar y cynllun hwn yn rhan o’r Project Dyfodol Disglair. Bydd hyn yn sicrhau bod y gefnogaeth cyn-lleoliad yn eu paratoi nhw at y lleoliad, a bod gan y bobl ifanc gefnogaeth ar ddiwedd y lleoliad.

Mae Gwasanaeth Cyflogadwyedd Ffatri’r Pabi yn cefnogi cyn-filwyr sy’n dioddef o gyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

 

Rydym yn darparu:

  • Cefnogaeth 1:1 i’ch cefnogi ar gyfer paratoi am waith a chreu CV
  • Paratoi CV
  • Chwilio am swyddi lleol
  • Sgiliau Cyfweliad
  • Cyfarwyddyd ar sut i rannu gwybodaeth â chyflogwyr ynglŷn ag anabledd neu argyhoeddiad troseddol.

Bob blwyddyn, rydym yn cefnogi cannoedd o gyn-filwyr nôl i waith ar draws Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Mae Ffatri’r Pabi yma i’ch helpu: 020 8939 1837

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol