Partneriaid

Ein sefydliadau partner

Rydyn ni’n gweithio gyda nifer o sefydliadau i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i chi.

Os na allwn ni eich helpu gall rhai o’n partneriaid gynnig cyngor arbenigol (amodol ar gymhwysedd). Mae manylion am y rhain a’u manylion cyswllt wedi’u nodi isod.

Mentora a Chymorth Cyflogaeth

Mae Cymunedau am Waith + yn wasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac sydd angen help ychwanegol i gael gwaith. Experienced Employment Advisers and Youth/Adult Mentors specialise in helping individuals with their specific needs. Mae Cynghorwyr Cyflogaeth a Mentoriaid Ieuenctid/Oedolion profiadol yn arbenigo yn y gwaith o helpu unigolion gyda’u hanghenion penodol.

029 2087 1071
CAW@caerdydd.gov.uk

Inspire 2 Achieve Logo

Mae gweithwyr Ieuenctid cymwys a phroffesiynol yn cynnig cymorth i ysbrydoli, arwain a mentora pobl ifanc i gyflawni eu nodau i fanteisio ar gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

029 2087 2709
CyfeiriadAY@caerdydd.gov.uk

Into Work Logo

Mae’r Project Dyfodol Disglair yn cynnig cefnogaeth ddwys ac unigryw ar gyflogaeth, ar sail 1:1, i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal rhwng 16-24 oed. O fewn y project, bydd Mentoriaid Cyflogaeth Ieuenctid yn cynnig cymorth ariannol, cyfleoedd hyfforddiant helaeth a gweithgareddau cymdeithasol i sicrhau bod y broses o bontio i gyflogaeth yn gynaliadwy.

029 2087 1071
cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk

Into Work Logo

Nod y Cynllun Dechrau Disglair yw rhoi cyfle i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal i gwblhau lleoliad gwaith 6 mis mewn diwydiant y mae ganddynt ddiddordeb ynddo fel gyrfa. Bydd pobl ifanc yn cael lwfans hyfforddiant a gweithiwr cymorth yn ystod y lleoliadau profiad gwaith.

Mae hyn yn rhan o’r Project Dyfodol Disglair; felly bydd pob person ifanc sydd am fynd ar leoliad gwaith ar y cynllun hwn yn rhan o’r Project Dyfodol Disglair. Bydd hyn yn sicrhau bod y gefnogaeth cyn-lleoliad yn eu paratoi nhw at y lleoliad, a bod gan y bobl ifanc gefnogaeth ar ddiwedd y lleoliad.

029 2087 1071
cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk

Into Work Logo

Rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid lleol i helpu i sicrhau cyflogaeth, addysg, tai a gofal iechyd i ffoaduriaid yng Nghaerdydd sydd â chaniatâd i aros.

029 2087 1071
cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk

Cardiff Youth Service Logo

Pwy sy’n gymwys: Pobl ifanc 16-24, sy’n Economaidd anweithgar, Nad ydynt mewn Addysg neu Hyfforddiant

Gwnewch Gais Drwy: Alwad ffôn neu e-bost trwy ddefnyddio’r manylion a roddir

07773 005 675
ymatebionol16@caerdydd.gov.uk
Mentora Ieuenctid Ôl 16

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau am ddim i bobl ifanc 11 i 30 oed yn y DU oed nad ydynt mewn gwaith, addysg a hyfforddiant.

029 2043 1500
general.wales@princes-trust.org.uk
The Prince’s Trust in Wales

Careers Wales Logo

Helpu i nodi opsiynau gyrfa, sgiliau cyn cyflogi, helpu i ddod o hyd i ddewisiadau gwaith neu addysg bellach a gwneud cais amdanynt yn ogystal ag edrych ar lwybrau eraill i waith fel prentisiaethau

Pwy sy’n gymwys: Pobl o bob oedran – Yn Byw yng Nghymru

Gwnewch Gais Drwy: Gysylltu â Gyrfa Cymru dros y rhif ffôn/cyfeiriad e-bost a roddir i gael gwybodaeth uniongyrchol am bob gwasanaeth gan gynnwys Twf Swyddi Cymru neu ewch i’r wefan.

0800 028 4844

Careers Wales CY | Careers Wales

ACE - Change

I adeiladu cynlluniau gweithredu cyflogaeth a dod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth/hyfforddiant/gwirfoddoli addas.

Pwy sy’n gymwys: Yn dod o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig neu’n ymfudwr, 25 oed neu’n hŷn, yn ddi-waith am gyfnod hir / economaidd anweithgar

Gwnewch Gais Drwy: Gwnewch gais drwy’r ffurflen atgyfeirio.

Anfonwch yr atgyfeiriad at y cyfeiriad e-bost isod neu fel arall ffoniwch yn uniongyrchol i atgyfeirio.

029 2022 1936
ace@cgl.org.uk
ACE (Sicrhau Newid Trwy Gyflogaeth) – Cymru

Scope Logo

Rhaglen cymorth gyda chyflogaeth ar-lein a dros y ffôn ar gyfer pobl anabl.

Pwy sy’n gymwys: Yn Anabl, yn 16 oed neu’n hŷn, yn chwilio am swydd â thâl, â mynediad at y rhyngrwyd, e-bost a ffôn neu Skype ac yn byw yng Nghymru neu Loegr.

Gwnewch Gais Drwy: I hunan-atgyfeirio ffoniwch/e-bostiwch y rhif a roddir isod.

0300 222 5742
supporttowork@scope.org.uk
Support to Work | Disability Charity Scope UK

Scope Logo

Cymorth i gyflawni nodau personol a chyflogaeth drwy gyfleoedd gwirfoddoli neu hyfforddi.

Pwy sy’n gymwys: Yn anabl (gan gynnwys os oes gennych nam corfforol neu synhwyraidd, anhawster dysgu neu awtistiaeth), yn byw yng Nghymru, yn 16 oed neu’n hun

Gwnewch Gais Drwy: Gais / Atgyfeiriad ar-lein: Working on Wellbeing Application Form

020 7619 7139
workingonwellbeing@scope.org.uk
Hafan | Disability Charity Scope UK

Rydyn ni’n cynnig cyngor arbenigol, cymorth ymarferol ac yn ymgyrchu ar ran rhieni sengl.

029 2047 1900
wales@gingerbread.org.uk
Hafan | Gingerbread

The Wallich Logo

Yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli o fewn y sefydliad gan gynnwys sgiliau cyn cyflogadwyedd, mentora a chymwysterau safon diwydiant.

Pwy sy’n gymwys: Digartref, neu wedi cael profiad o fod yn ddigartref.

Gwnewch Gais Drwy: Ffonio/e-bostio’r cyfeiriad e-bost/rhif ffôn a roddir i gofrestru ar raglen 6 mis.

029 2057 4771
wise@thewallich.net
Y Wallich | Elusen Digartrefedd a Chysgu ar y Gymraeg

Platfform Logo

Cymorth mentora un-i-un i mewn i Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant.

Pwy sy’n gymwys: I’r rhai sydd wedi profi heriau iechyd meddwl neu sy’n gwella o gamddefnyddio alcohol neu sylweddau ac:

  • Os dros 25 oed – yn ddi-waith am 12+ mis neu’n derbyn LCCh neu’n derbyn Credyd Cynhwysol
  • Os yn 16-24 oed – Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Gwnewch Gais Drwy: Gwnewch gais drwy’r ffurflen atgyfeirio.

Gellir anfon ffurflenni atgyfeirio neu ymholiadau i’r cyfeiriad e-bost a roddir.

01443 845 975
oows@platfform.org
https://platfform.org/cy/

Gypsies and Travellers Wales Logo

Cefnogi Sipsiwn a Theithwyr yng Nghaerdydd drwy gynnig cyngor, arweiniad, ymgyrchu, cymorth a thenantiaethau a sgiliau cyflogadwyedd. Cynnig cyfleoedd dysgu a hyfforddiant a chynnal ymgynghoriadau ac arolygon ar ran awdurdodau lleol.

029 2021 4411
Info@gtwales.org.uk
Gypsies and Travellers Wales – GT Wales

Cadwyn Logo

Hyfforddiant un-i-un a chyngor am ddim ar faterion sy’n ymwneud â chyflogaeth.

Pwy sy’n gymwys: Bod yn denant Cadwyn neu’n rhywun o’r gymuned leol

Gwnewch Gais Drwy: Gallwch hunan-atgyfeirio trwy ffonio 02920 498898 a gofyn i siarad â Swyddog Cymorth i Denantiaid, fel arall gallwch hunan-atgyfeirio trwy eu gwefan https://www.cadwyn.co.uk/realise-your-potential/

029 2043 4470
realiseyourpotential@cadwyn.co.uk
Employment Support – Cadwyn Housing Association

CCHA Logo

Cymorth i ennill y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen i wella cyfleoedd am gyflogaeth, cynyddu enillion posibl neu wella ansawdd bywyd.

Pwy sy’n gymwys: Rhaid bod dros 16 oed ac yn tenant CCHA neu’n byw mewn eiddo CCHA.

Gwnewch Gais Drwy: Gwnewch gais drwy’r ffurflen atgyfeirio.

Anfonwch yr atgyfeiriad i’r cyfeiriad e-bost isod neu fel arall ffoniwch/anfonwch e-bost yn uniongyrchol i atgyfeirio/hunanatgyfeirio.

029 2046 8490
info@ccha.org.uk
Swyddi, Sgiliau a Hyfforddiant – Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd

Taff Housing Association Logo

Mae swyddi a rhaglenni hyfforddiant Tai Taf yn helpu Tenantiaid Taf ar eu taith i waith gan gyflwyno cyrsiau Hyfforddiant achrededig i helpu tenantiaid presennol TAF i ddod o hyd i waith addas.

0800 121 6064 / 029 2025 9146
clare.dickinson@taffhousing.co.uk
Cymdeithas Tai Taff – Darparwr Tai a Chefnogaeth Fforddiadwy

Elite Supported Employment Logo

Cefnogi oedolion ag anableddau dysgu i gael a chynnal cyflogaeth.

Pwy sy’n gymwys: Darparu gwasanaeth atgyfeirio mewnol i unrhyw un ag anabledd dysgu, anhawster dysgu neu awtistiaeth

Gwnewch Gais Drwy: I gyfeirio/hunan-atgyfeirio, ffoniwch neu e-bostiwch y manylion isod i drafod cymhwyster ac anghenion cymorth neu gwnewch ymholiad ar-lein: https://elitesea.co.uk/contact-us/

01443 226 664
information@elitesea.co.uk
Hafan – ELITE Supported Employment

Maximus

Yn ymwneud â chymorth cyn-gyflogaeth ac yn y gweithle. Mynediad at amrywiaeth o gymorth lleol fel arbenigwyr dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol neu raglenni sgiliau.

Pwy sy’n gymwys: Un o’r canlynol – di-waith ac wedi bod yn cael budd-daliadau ers dros 2 flynedd, cyn-filwr, milwr wrth gefn, partner i aelod o’r Lluoedd Arfog, digartref, pobl ifanc mewn gang, neu fod yn gaeth i gyffuriau neu alcohol, cyn-droseddwyr neu’n dilyn dedfryd gymunedol, cyn-ofalwr, wedi gadael gofal, ffoadur, neu’n ddioddefwr cam-drin domestig.

Gwnewch Gais Drwy: Gellir gwneud atgyfeiriadau drwy gynghorydd CBG I gyfeirio/hunangyfeirio.

0300 456 8025
whpwales@maximusuk.co.uk
Rhaglen Waith ac Iechyd Cymru – Maximus

PaCE Logo

Cymorth un-i-un i rieni gael mynediad at gyflogaeth neu hyfforddiant addas i’w helpu i ddod yn nes at y gweithle.

Pwy sy’n gymwys: Rhieni dros 25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth neu rieni Ifanc nad ydynt mewn, addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET)

Gwnewch Gais Drwy: Gwnewch gais drwy’r ffurflen atgyfeirio.

pace@gov.wales
Prosiect Rhieni Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) | LLYW.CYMRU

Staff penodedig i weithio un-i-un gyda thenantiaid ar gynlluniau gweithredu cyflogaeth, nodi anghenion hyfforddi a darparu sgiliau meddal cyn cyflogi.

Pwy sy’n gymwys: Yn denant presennol yn United Welsh.

Gwnewch Gais Drwy: Y Broses Hunan-atgyfeirio Ar-lein: Help with Jobs and Training – United Welsh

029 2085 8100 (Pwyswch 3 i siarad â’r Tîm Ymgysylltu â Chwsmeriaid)
tellmemore@unitedwelsh.com
Homepage – United Welsh Cymru

WcVA CgGC Logo

Mae Cynhwysiant Gweithredol yn helpu i roi cyfle i sefydliadau lleol gynnig cymorth i bobl sy’n economaidd anweithgar ac wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir yn ôl i fyd gwaith.

Pwy sy’n gymwys: Di-waith ac Economaidd Anweithgar/ Di-waith am Gyfnod Hir

Gwnewch Gais Drwy: Gellir gwneud hunan-atgyfeiriadau trwy ffonio/e-bostio’r manylion a roddir, neu fel arall gallwch gysylltu â Busnes Cymru ar: 03000 603000 i gael eich atgyfeirio.

0300 111 0124
activeinclusion@wcva.cymru
Y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol – WCVA

The Salvation Army Logo

Cymorth mentora un-i-un a gweithdai grŵp gan staff hyfforddedig.

Pwy sy’n gymwys: I’r rhai sy’n ddi-waith, neu sy’n wynebu diweithdra.

Gwnewch Gais Drwy: Gysylltu’n uniongyrchol i drafod y cymorth sydd ar gael i chi yn eich ardal leol chi.

029 2049 9895
Employment Plus | The Salvation Army

Step Into Health Logo

Helpu aelodau’r Lluoedd Arfog i gysylltu â sefydliadau’r GIG i sefydlu cyfleoedd hyfforddi, lleoliadau gwaith, diwrnodau cipolwg a chymorth ymgeisio i adeiladu llwybr i yrfa yn y GIG.

Pwy sy’n gymwys: Ar agor i bawb: Y Rhai sy’n Gadael y Lluoedd Arfog, Milwyr wrth Gefn, Oedolion sy’n Wirfoddolwyr yn y Lluoedd Cadetiaid neu Deuluoedd yr uchod

Gwnewch Gais Drwy: Mae angen i chi gysylltu ar-lein a chofrestru eich manylion i gael gafael ar gymorth:

ArmedForces@nhsemployers.org
Transition into an NHS career | Step Into Health

South Riverside Community Development Centre Logo

Rhoi cymorth cyflogaeth a hyfforddiant un-i-un i helpu unigolion i uwchsgilio a/neu sicrhau cyflogaeth. Yn gallu cynnig dosbarthiadau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill er mwyn magu hyder a phrofiad.

Pwy sy’n gymwys: Menywod o gefndir pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 25 oed ac yn hŷn, sy’n byw yn Butetown, Glan-yr-afon, Grangetown a Threganna

Gwnewch Gais Drwy: Gysylltu â Sharon yn uniongyrchol trwy’r cyfeiriad e-bost/rhif ffôn a roddir.  Hefyd gallwch alw heibio i Ganolfan Datblygu Cymunedol De Glan-yr-afon ar Brunell Street a gofyn am Sharon.

Sharon – 029 2022 0309
sharon@srcdc.org.uk
Believe – Credu – SRCDC

ITEC Skills and Employment Logo

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i gefnogi oedolion di-waith i gael swydd, a pharhau yn y gwaith trwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd.

Pwy sy’n gymwys: Yn cefnogi pobl ddi-waith 25 oed ac yn hŷn

Gwnewch Gais Drwy: Atgyfeirio/hunan-atgyfeirio trwy’r cyfeiriad e-bost/rhif ffôn a roddir.

01443 426716
enquiries@itecskills.co.uk
ITEC – Employability Skills

PeoplePlus Logo

Datblygu CV, Technegau Cyfweliad, Magu Hyder, Hyfforddiant Galwedigaethol, Trwyddedau, Cymwysterau.

Pwy sy’n gymwys: Pobl ddi-waith, 18 oed ac yn hŷn, yn derbyn budd-daliadau.

Gwnewch Gais Drwy: Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy’r Hyfforddwr Gwaith yn y Ganolfan Waith. Fel arall gallwch chi ffonio/e-bostio ar y manylion a roddir isod i hunan-atgyfeirio.

01443 806634
apprenticeshipswales@peopleplus.co.uk
PeoplePlus Cymru | People Plus

The Poppy Factory Logo

Mae Gwasanaeth Cyflogadwyedd Ffatri’r Pabi yn cefnogi cyn-filwyr sy’n dioddef o gyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Rydym yn darparu:

  • Cefnogaeth 1:1 i’ch cefnogi ar gyfer paratoi am waith a chreu CV
  • Paratoi CV
  • Chwilio am swyddi lleol
  • Sgiliau Cyfweliad
  • Cyfarwyddyd ar sut i rannu gwybodaeth â chyflogwyr ynglŷn ag anabledd neu argyhoeddiad troseddol.

Bob blwyddyn, rydym yn cefnogi cannoedd o gyn-filwyr nôl i waith ar draws Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon.

020 8939 1837
support@poppyfactory.org
Injured Veterans Employment Help in the UK – Poppy Factory

Cymorth Cyllid

React Support Services Logo

Arian ar gyfer ail-sgilio ar ôl diswyddo.

Pwy sy’n gymwys: Y rhai sydd wedi mynd yn ddi-waith yn ystod y 3 mis diwethaf oherwydd cael eu diswyddo, sydd wedi cael hysbysiad o ddiswyddo o fewn y 3 mis nesaf ac sy’n byw yng Nghymru. Mae’n rhaid iddynt beidio â bod ar unrhyw hyfforddiant arall a ariennir gan gronfeydd cyhoeddus ar hyn o bryd.

Gwnewch Gais Drwy: Ffurflen hunan-atgyfeirio ar-lein: React Support Services: Referral Form

029 2075 8109
info@reactsupportservices.co.uk
React Support Services: Home

GOV.UK Logo

Mae’n cynnig arweiniad i unigolion anabl sydd eisoes yn gweithio, sy’n hunangyflogedig neu sy’n chwilio am swydd.

Pwy sy’n gymwys: 16 oed neu’n hŷn, gydag anabledd neu gyflwr iechyd sy’n cael effaith andwyol sylweddol hirdymor ar eu gallu i wneud eu gwaith. Ddim yn hawlio Lwfans Cefnogaeth a Chymorth

Gwnewch Gais Drwy: Atgyfeirio trwy Ganolfan Byd Gwaith, fel arall gellir gwneud ymholiadau trwy alwad ffôn.

0800 121 7479
Apply – GOV.UK

Cynghorwyr a Darparwyr Hyfforddiant

Dysgu Oedolion Logo

Yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg gan gynnwys ‘Get-Into…’ sy’n gyrsiau penodol i gyflogaeth i gynorthwyo dysgwyr i symud ymlaen i ddysgu pellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Gwnewch Gais Drwy: Gwnewch gais drwy’r ffurflen atgyfeirio/ar-lein.

Anfonwch yr atgyfeiriad i’r cyfeiriad e-bost isod neu fel arall ffoniwch/anfonwch e-bost yn uniongyrchol i atgyfeirio/hunan-atgyfeirio.

02920 871 071
Ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk
Dysgu Oedolion Caerdydd – Adult Learning Cardiff

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n cynnig y cyfle i astudio’n rhan amser yn hyblyg, cefnogi dysgu o bell a dysgu agored, gan wneud addysg uwch yn hygyrch i fwy o bobl ledled Cymru.

Nhw yn cynnig ystod o opsiynau dysgu achrededig, gan gynnwys cyrsiau a chymwysterau israddedig ac ôl-raddedig, cyrsiau TAR rhan amser a phrentisiaethau gradd, yn ogystal â chyrsiau byr am ddim i ddechrau arni ar OpenLearn.

Gwnewch Gais Drwy: Wefannau’r Brifysgol Agored ac OpenLearn neu ffoniwch aelod o’n staff cymorth yng Nghymru.

02920 471170
wales-support@open.ac.uk
Y Brifysgol Agored
OpenLearn

Cardiff and Vale College Logo

Mae’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau i Bobl Ifanc ac Oedolion yn ogystal â chynnig cyfleoedd prentisiaeth a phrentisiaeth iau.

Gwnewch Gais Drwy: Gwnewch gais trwy’r wefan atodedig. I gael rhagor o wybodaeth cyn gwneud cais ffoniwch y rhif ffôn/e-bostiwch y cyfeiriad e-bost a roddir:

029 2025 0250
info@cavc.ac.uk
Hafan – Coleg Caerdydd a’r Fro

Race Equality First Logo

Yn cynnig cymorth a hyfforddiant o ansawdd uchel i roi’r dysgu, y sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder priodol i bobl gymryd rhan yn y gweithlu.

Pwy sy’n gymwys: Pobl ifanc rhwng 18 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Gwnewch Gais Drwy: Gysylltu â’r rhif ffôn:

029 2048 6207
info@raceequalityfirst.org.uk
Race Equality First

The Royal National Institute for Deaf People Logo

Cymorth i ddod o hyd i waith neu symud yn nes at ddod o hyd i waith drwy brofiad gwaith, cymhwyster neu dystysgrif berthnasol i waith.

Pwy sy’n gymwys: Pobl dros 25 oed sy’n Fyddar, wedi colli clyw a/neu olwg ac allan o waith ers 12 mis neu fwy neu’n wynebu rhwystr cymhleth i weithio.

Gwnewch Gais Drwy: Ffoniwch y rhif ffôn a roddir neu trwy’r ffurflen gwneud ymholiad ar-lein:

029 2033 3034
info@jobsense.org.uk
JobSense Employment Service in Wales – RNID

Career Change Wales Logo

Darparwr hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys ailsgilio a chyrsiau galwedigaethol.

Pwy sy’n gymwys: Mae’n amrywio yn dibynnu ar y cwrs y gwneir cais amdano, mae’r manylion ar y wefan a roddir.

Gwnewch Gais Drwy: Mae ffurflen gyswllt ar-lein ar y wefan: CCW Office | Career Change Wales Training Academy

02921 156603
info@careerchangewales.co.uk
Hafan | CCW – Training Academy – Vocational Training in Cardiff

ACT Training Logo

Yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi sy’n gysylltiedig â chyflogaeth.

Gwnewch Gais Drwy: Proses ymgeisio ar-lein ar gyfer hyfforddiant: Apply

029 2046 4727
info@acttraining.org.uk
ACT Training

Action in Caerau & Ely Logo

Mentora un-i-un a dulliau addasol o gefnogi pobl i gwblhau hyfforddiant.

Gwnewch Gais Drwy: Gwnewch gais drwy’r ffurflen atgyfeirio.

Anfonwch yr atgyfeiriad i’r e-bost isod, fel arall cysylltwch â nhw’n uniongyrchol trwy e-bost neu ffôn i hunan-atgyfeirio.

029 2000 3132
training@aceplace.org
Hafan | ACE – Action in Caerau & Ely

Reach+ Logo

Yn cynnig cymorth hyfforddiant a chyflogaeth wedi’i ddylunio i sicrhau y caiff anghenion ffoaduriaid eu deall mewn ffordd gyfannol er mwyn eu cefnogi i fynd i’r afael â rhwystrau i integreiddio, yn bennaf trwy fynediad at Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a chyflogaeth.

Pwy sy’n gymwys: Ffoaduriaid

Gwnewch Gais Drwy: Gellir gwneud ymholiadau ac atgyfeiriadau trwy e-bostio reach@cavc.ac.uk

02920 250301 / 02920 250271
reach@cavc.ac.uk
Cardiff (reach.wales)

Cyngor Cyffredinol ar Gyflogaeth, a Chymorth ar Sgiliau a Lles

Caerdydd Ar Waith Logo

Asiantaeth cyflogi sy’n canolbwyntio ar  gynnig cyfleoedd dros dro yng Nghyngor Caerdydd. Maen nhw’n paru recriwtiaid gyda chyfleoedd addas ac yn cynnig contractau tymor byr sy’n rhoi’r cyfle iddynt danio’u gyrfa.

Gwnewch gais drwy: Gofrestru ar-lein drw’r ffurflen gyswllt neu ffonio’r rhif isod: Cysylltwch â ni | Cardiff Works

029 2087 3087
CaerdyddArWaith@caerdydd.gov.uk
Hafan | Cardiff Works

Cymru'n Gweithio Logo

Cyngor ar gyflogaeth a chymorth cyn gyflogaeth, cymorth i ddewis cyrsiau a chael gafael ar arian ar gyfer hyfforddiant a chymorth gyda materion diswyddo ac opsiynau gofal plant

Pwy sy’n gymwys: Rhoi cymorth ar gyfer amrywiaeth o grwpiau targed gan gynnwys Pobl Ifanc ac Oedolion.

Gwnewch Gais Drwy: Ffoniwch y rhif ffôn/e-bostiwch y cyfeiriad e-bost a roddir er mwyn trafod cofrestru. Gallwch hefyd ofyn am gael eich ffonio yn ôl ar-lein ar: Cysylltu â Ni | Careers Wales

0800 028 4844

Cymru’n Gweithio | Working Wales

Innovate Trust Logo

Mae’n cynnal amrywiaeth o brojectau sydd â chyfleoedd galwedigaethol a hamdden i ehangu galluoedd a chyfleoedd y rhai sydd ag anableddau.

Pwy sy’n gymwys: Gweithio gyda phobl sydd ag anawsterau dysgu, problemau iechyd meddwl a namau corfforol.

Gwnewch Gais Drwy: Ffoniwch/anfonwch e-bost i gael gwybodaeth am brojectau neu i wneud ymholiad ar-lein ar: Cysyllt | Innovate Trust

029 2038 2151
info@innovate-trust.org.uk
Hafan | Innovate Trust

Boomerang Cardiff Logo

Yn ceisio datblygu sesiynau cymorth ‘yn ôl i’r gwaith’ ar hyn o bryd.

Gwnewch Gais Drwy: Project drwy’r Ganolfan Dewisiadau Tai (HOC) – Cysylltwch â’r Ganolfan ar yr e-bost/rhif ffôn a roddir i gael eich atgyfeirio.

029 2049 7724
info@boomerangcardiff.org.uk
Boomerang Cardiff

Dod o hyd i Leoliadau Gwaith, Prentisiaethau, Hyfforddeiaethau a Chyfleoedd Gwirfoddoli

Engage to Change Logo

Yn cefnogi pobl ifanc i ddod o hyd i leoliadau gwaith â thâl sy’n para 6-12 mis a’u cwblhau.

Pwy sy’n gymwys: 16-25 oed ag anabledd dysgu, anawsterau dysgu neu awtistiaeth ac yn byw yng Nghymru.

Gwnewch Gais Drwy: Dywedwyd ei fod yn well cysylltu ar y rhif ffôn/cyfeiriad e-bost a roddir i gael trafodaeth ac yna gall yr unigolyn gael ei atgyfeirio i’r maes/project priodol.

029 2068 1160
engagetochange@ldw.org.uk
Engage to Change – Anabledd Dysgu Cymru

Cardiff Living  Logo

Yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth, rhaglenni hyfforddi, lleoliadau gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli.

Gwnewch Gais Drwy: Anfonwch e-bost i gael cymorth gyda chyflogaeth a chyfleoedd rhaglenni hyfforddi/lleoliadau gwaith.

0330 123 0008
communities@cardiffliving.wales
Cartrefi – Cardiff Living

Ethnic Minorities & Youth Support Logo

Ethnig Help i ddod o hyd i leoliad cyflogaeth â thâl a gefnogir o 16 awr am o leiaf 16 wythnos.

Pwy sy’n gymwys: Pobl rhwng 18 a 24 oed o gefndir pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Gwnewch Gais Drwy: Ffonio/e-bostio i drafod opsiynau cymorth.

07428 327373
deborah@eyst.org.uk
EYST | BME Invest

Mae’r tîm Gwirfoddoli i Mewn i Waith hefyd yn cynnig cyfleoedd mewnol ac yn cefnogi ymgeiswyr drwy gydol eu lleoliad.

Pwy sy’n gymwys: Unrhyw un sy’n awyddus i wirfoddoli yng Nghaerdydd.

Gwnewch Gais Drwy: Anfonwch e-bost i’r cyfeiriad e-bost a roddir i ofyn am gyfleoedd ledled y ddinas neu ffoniwch yn uniongyrchol.

02920 871239 / 02920 871000
GwirfoddoliCaerdydd@caerdydd.gov.uk
Hafan – Gwirfoddoli Caerdydd

Volunteering Wales Logo

Rhwydwaith o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru.

Gwnewch Gais Drwy: Gofrestru ar-lein i fanteisio ar gyfleoedd https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/index-covid.htm

02920 485722
Volunteer@c3sc.org.uk
C3SC – Cardiff Third Sector Council / Volunteering Wales

Skills and Volunteering Cymru Logo

Yn hysbysebu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli ledled De Cymru

Gwnewch Gais Drwy: E-bostio’r cyfeiriad e-bost/ffonio’r rhif ffôn a roddir i drafod cyfleoedd a chofrestru diddordeb ar-lein ar: Ymgeisiwch i Wirfoddoli | SVC

029 2167 6780
info@svcymru.org
Hafan | SVC

Go Wales Logo

Rhaglen a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac a gynlluniwyd i roi profiad gwaith perthnasol trwy leoliadau.

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr ifanc mewn Addysg Uwch sy’n wynebu rhwystrau i sicrhau profiad gwaith.

Gwnewch Gais Drwy: Gellir gwneud ymholiadau trwy ffonio/e-bostio’r isod, neu fel arall gallwch ffonio Busnes Cymru i gael eich atgyfeirio ar: 03000 603000

02920 416996
gowales@cardiffmet.ac.uk
Y Gwasanaeth Gyrfaoedd GO Wales

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol