Onsite Construction Academy

Gosodwch y Sylfeini ar Gyfer Eich Gyrfa

Mae’r Academi Adeiladu Ar y Safle yn gynllun hyfforddiant, profiad gwaith a chyflogaeth tair blynedd a ariennir gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ac a ddarperir gan Wasanaeth Cynghori i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd.

Os ydych am ehangu eich set o sgiliau ac ennill cymwysterau i weithio ar safleoedd adeiladu, gallwn gynnig arweiniad a hyfforddiant i chi. Rydym yn cynnig hyfforddiant a phrofiad gwaith o safon ar safleoedd gydag ystod eang o gontractwyr i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddatblygu eich gyrfa.

Using a Bandsaw

Rydym yn gweithio gyda’r grwpiau canlynol:

Mae Academi Adeiladu ar y Safle yn croesawu ceiswyr gwaith, newidwyr gyrfa a’r rhai sy’n dychwelyd i’r diwydiant.

Mae ein cwrs hyfforddiant adeiladu am ddim yn cynnwys:

 • Sgiliau ail-gyflogi,
 • tystysgrifau Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ar draws ystod o ddisgyblaethau,
 • Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu Lefel 1, a
 • Cherdyn CSCS (Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu)

Ar ôl hyfforddiant, rydym yn cysylltu ceiswyr gwaith â chyflogwyr i gynnig cyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaethau ar draws de-ddwyrain Cymru.

Rydym yn cefnogi myfyrwyr addysg bellach i gael profiad gwaith ymarferol i ategu dysgu diploma adeiladu.

Rydym yn gweithio gyda cholegau yn ne-ddwyrain Cymru i drefnu lleoliadau profiad ar y safle i fyfyrwyr yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth i’r rhai sy’n cwblhau eu hastudiaethau.

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau gan ystod eang o sefydliadau ar draws de-ddwyrain Cymru gan gynnwys:

 • Awdurdodau lleol,
 • Sefydliadau cyflogaeth y llywodraeth,
 • Prosiectau cymorth cyflogadwyedd,
 • Cymdeithasau tai, a
 • Cholegau addysg bellach

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r sefydliadau hyn drwy gydol taith y dysgwr i rannu cynnydd a thrafod materion, gan sicrhau’r deilliannau gorau posibl i bob dysgwr.

Rydym yn gweithio’n agos gyda phrif gontractwyr ac asiantaethau recriwtio ar draws de-ddwyrain Cymru i roi profiad a chyfleoedd cyflogaeth i ddysgwyr ar y safle i gwrdd â gofynion y sector.

Mae cyflogwyr yn chwarae rhan weithredol wrth ardystio dysgwyr fel rhai sy’n barod ar gyfer safleoedd a chyflogaeth, gan sicrhau eu bod yn gymwys i ddechrau eu gyrfaoedd ym maes adeiladu.

Os ydych chi’n gyflogwr, gallech gynnig cyfle i rywun ddatblygu ei yrfa yn y maes adeiladu.

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i gael ein cefnogaeth mae’n rhaid i chi fod yn:

 • Ddi-waith, neu’n
 • Newid gyrfa o sector arall, neu’n
 • Fyfyriwr Diploma Adeiladu
 • 16+ oed (dim terfyn oedran uchaf)
 • Byw yn yr awdurdodau lleol canlynol:

– Blaenau Gwent
– Pen-y-bont ar Ogwr
– Caerffili
– Caerdydd
– Merthyr
– Trefynwy
– Castell-nedd a Phort Talbot
– Casnewydd
– Rhondda Cynon Taf
– Torfaen
– Bro Morgannwg

Construction Academy Welsh

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael profiad newydd ar safle a datblygu eich sgiliau, cysylltwch â ni:

Academi Adeiladu ar y Safle – De-Ddwyrain Cymru

AcademiAdeiladu@caerdydd.gov.uk

07929 732730

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol