Cyflogwyr

Mae timau I Mewn I Waith a Dysgu Oedolion   Cyngor Caerdydd yn rhoi pecyn cyn cyflogaeth cyfan i fusnesau lleol. Gall y timau helpu i ddenu ymgeiswyr addas sydd wedi’u hasesu eisoes ac yn barod i gael eu cyflogi.

Yn 2018/9 gwnaethom helpu bron 40,500 o bobl o dros 35 o leoliadau gwahanol gyda gweithgareddau sy’n perthyn i’r gwaith ac 211 o gyflogwyr i lenwi swyddi gwag yr oedd ganddynt ledled y ddinas. Ar y cyd â’r Ganolfan Waith, bydd y timau’n cynnal 2 ffair swyddi fawr bob blwyddyn, a bydd miloedd yn mynychu. Byddant hefyd yn cynnal nifer o ffeiriau swydd llai mewn cymunedau lleol.

IntoWork - Helping employers find the right candidates

24,000 o geiswyr swydd
ar ein bas-data yn chwilio am swydd.

Mae’n ceiswyr gwaith naill ai’n ddi-waith ers peth amser neu’n gweithio ar hyn o bryd ac yn ceisio gloywi sgiliau neu newid eu gyrfa. Gan ddefnyddio ein cronfa ddata, gall ein tîm adnabod unigolion sydd eisoes wedi cyflawni galluoedd allweddol, ac maent yn ceisio gweithio yn y maes gofynnol. Wedyn cysylltir â’r ymgeiswyr hyn yn unigol ynghylch cyfleodd swyddi addas.

Mae’r tîm Dysgu Oedolion yn cofrestru 1,000 o ddysgwyr bob tymor academaidd ar gyfer y Rhaglen Dysgu ar gyfer Gwaith . Nid yn unig y mae’r tîm wedyn yn nodi dysgwyr sy’n chwilio am waith penodol, gallant hefyd greu hyfforddiant pwrpasol cyn cyflogi (gofal cwsmeriaid, canolfan alwadau, sgiliau digidol y gellir eu hachredu) wedi’u cyflwyno fel brîff manwl gan y cyflogwr. Byddai hyn yn cael ei ddarparu am ddim i’r cyflogwr.

Employers Job recruitment

Gallwn roi hyfforddiant a chymorth pwrpasol gyda:

  • Helpu ymgeiswyr i lenwi’r cais am swydd a chreu CV
  • Hidlo CVs, sgrinio cyn asesu
  • Mentora ymgeiswyr i sicrhau eu bod yn cyrraedd y cyfweliad wedi’u paratoi’n dda
  • Cynnal ffug-gyfweliadau i ymgeiswyr, gan gynnwys sesiynau ar dechnegau ar gyfer cyfweliadau
  • Rhoi cyfleusterau cyfweld a lleoliadau canolfan asesu i gyflogwyr
  • Cynghori a chefnogi cyflogwyr yn y broses ddethol
  • Hysbysebu cyfleoedd ar y Cyfryngau Cymdeithasol ac mewn adeiladau poblogaidd ledled y ddinas

Gall Cyngor Caerdydd gynnig dros 30 o leoliadau wedi’u gwasgaru ledled y ddinas i gyflogwyr eu defnyddio am ddim ar gyfer cyfweliadau, hyfforddiant ac asesiadau.

Hefyd, mae’n bosibl y bydd rhai ymgeiswyr yn gymwys ar gyfer cymorth ariannol os gallant gael cyflogaeth. Mae’n bosibl y bydd yr arian hwn yn gallu eu helpu gyda chost hyfforddiant, costau teithio, gofal plant a dillad ar gyfer y gwaith. Byddai’r tîm yn helpu i gael mynediad at y cyllid hwn.

IntoWork logo

Ffoniwch ni i drafod eich anghenion

029 20 871 071

© Into Work - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd