Cymorth Mentor 25+ Oed

Ydych chi’n 25 oed neu’n hŷn ac yn chwilio am help i ddod o hyd i waith?

Gall Mentoriaid Oedolion y Gwasanaeth i Mewn i Waith helpu!

Gall ein tîm ymroddedig o Fentoriaid Cyflogaeth Oedolion eich helpu gyda chyngor a chymorth cyflogaeth arbenigol, i gael hyfforddiant am ddim ac i fanteisio ar gronfa rwystrau ar gyfer anghenion hyfforddi pwrpasol yn ogystal â chael gwared ar unrhyw rwystrau i hyfforddiant neu gyflogaeth. Gellir darparu’r gwasanaeth ar sail 1:1 yn unrhyw un o’n Hybiau neu yn eich cymuned leol.

Mae gennym brosiectau cyflogaeth sy’n darparu ar gyfer y rhan fwyaf o amgylchiadau, p’un a ydych wedi cael eich diswyddo’n ddiweddar, yn ddi-waith yn hirdymor neu’n fyrdymor, yn ddi-waith oherwydd anabledd neu’n dymuno dychwelyd i’r gwaith ar ôl cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i dreulio amser gyda’ch plant.

Edrychwch ar y prosiectau a restrir isod ac os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni i fanteisio ar y cymorth y gallwn ei gynnig.

Mentoriaid Oedolion

Cymunedau am Waith +

 • Cymorth 1:1 i ddod o hyd i waith
 • Rydym wedi ein lleoli yn eich cymuned leol; gallwn gwrdd lle byddwch yn teimlo’n gyfforddus
 • Hyfforddiant am ddim
 • Cymorth ariannol i’ch helpu i fynd i mewn i’r gwaith – gan gynnwys gofal plant byrdymor, costau trafnidiaeth, dillad cyfweliad/dillad sy’n benodol i waith yn ogystal â ffioedd cyrsiau hyfforddi arbenigol *yn amodol ar arian a chymhwysedd*
 • Cymorth 1:1 pwrpasol i lunio CV a chwblhau ffurflenni cais
 • Paratoi ar gyfer cyfweliadau a chyngor bywyd go iawn yn uniongyrchol gan gyflogwyr

Cymhwysedd

 • 25+ oed
 • 0-11 mis yn ddi-waith
 • Yn byw yn ardal Caerdydd

Prosiect MILES

 • Ydych chi’n ddigartref, yn syrffio soffas neu’n cael trafferth gyda llety? Yna mae’r project hwn ar eich cyfer chi!
 • Cymorth 1:1 i ddod o hyd i waith!
 • Cymorth ariannol i’ch helpu i gael gwaith – gan gynnwys talu am gostau gofal plant a chludiant, dillad sydd eu hangen yn benodol ar gyfer cyfweliadau neu’r gwaith yn ogystal â ffioedd cyrsiau hyfforddi arbenigol (yn amodol ar fod yn gymwys)
 • Cymorth 1:1 pwrpasol i lunio CV a chwblhau ffurflenni cais
 • Paratoi ar gyfer cyfweliadau a chyngor bywyd go iawn yn uniongyrchol gan gyflogwyr
 • Cymorth wrth ystyried eich dewisiadau tai
 • Cymorth wrth fynychu cyfarfodydd neu apwyntiadau tai

Cymhwysedd

 • 25+ oed
 • Yn ddigartref neu’n cael trafferth gyda llety
 • Ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
 • Byw yng Nghaerdydd
Arwyddlun Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith

Mynnwch sgwrs gyda ni ar-lein neu rhowch alwad i ni ar 02920 871 071 i drafod eich anghenion yn llawn.

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol